Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Alegria Body Care: Alegria Body Care, gevestigd te Naaldwijk (Koningstraat 3, 2671 JS) onder KvK-nummer 75497824.  
 2. Klant: een consument of bedrijf, afnemer van een product of dienst bij Alegria Body Care.  
 3. Partijen: Alegia Body Care en klant samen 
 4. Dienst: een behandeling die betrekking heeft op de verzorging van gezicht, lichaam en/of ledematen.  
 5. Product: een aan een dienst gerelateerd product.  

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, behandelingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Alegria Body Care 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes  

 1. Aanbiedingen en offertes van Alegria Body Care zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.  
 2. Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.  
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.  
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

Artikel 4. Aanvaarding  

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Alegria Body Care zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.  
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Alegria Body Care slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.  

Artikel 5. Prijzen 

 1. Alle prijzen die Alegria Body Care hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.  
 2. Alle prijzen die Alegria Body Care hanteert voor haar producten en diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Alegria Body Care te allen tijde wijzigen.  
 3. Partijen komen voor de dienstverlening door Alegria Body Care een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.  

Artikel 6. Betalingen en betalingstermijn  

 1. Betalingen gebeuren vooraf of direct na het leveren van een dienst of product door Alegria Body Care.  
 2. Als betaling op factuur is overeengekomen, geldt de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.   
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij/zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Alegria Body Care de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.  
 4. Alegria Body Care behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.  

Artikel 7. Gevolgen niet tijdig betalen  

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Alegria Body Care gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.  
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Alegria Body Care.  
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Alegria Body Care haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Alegria Body Care op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
 6. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de dienstverlening door Alegria Body Care, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Alegria Body Care te betalen.  

Artikel 8. Retentierecht  

 1. Alegria Body Care kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Alegria Body Care heeft voldaan.  
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Alegria Body Care 
 3. Alegria Body Care is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.   

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud  

 1. Alegria Body Care blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Alegria Body Care op grond van wat voor met Alegria Body Care gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.  
 2. Tot die tijd kan Alegria Body Care zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.  
 4. Indien Alegria Body Care een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Alegria Body Care het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.  

Artikel 10. Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Alegria Body Care het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.  
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Alegria Body Care kan tegenwerpen.  

Artikel 11. Levertijd  

 1. De door Alegria Body Care opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Alegria Body Care niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

Artikel 12. Bewaring  

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.  
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.  

Artikel 13. Garantie  

 1. De dienstverlening van Alegria Body Care is sterk persoonsgebonden. De dienstverlening bevat voor Alegria Body Care daarom enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 
 2. Alegria Body Care kan niet nagaan in hoeverre een klant adviezen en/of instructies opvolgt en omdat andere factoren van invloed (kunnen) zijn op het resultaat van de dienstverlening of een product, kan Alegria Body Care geen resultaten garanderen.   
 3. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 4. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.  
 5. Indien sprake is van garantie met betrekking tot producten betekent dit dat Alegria Body Care een product repareert of gelijkwaardig vervangt.  
 6. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.   

Artikel 14. Retourneren  

Het retourneren van door Alegria Body Care geleverde producten is niet mogelijk, omdat het producten betreft die geleverd zijn overeenkomstig specificaties van de klant en/of die zeer persoonlijk van aard zijn.  

Artikel 15. Uitvoering van de dienstverlening 

 1. Alegria Body Care voert de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. Alegria Body Care heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.  
 3. De uitvoering van de dienstverlening geschiedt in onderling overleg en na (schriftelijk) akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Alegria Body Care tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienstverlening.  
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Alegria Body Care tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienstverlening, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Artikel 16. Informatieverstrekking door de klant  

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant (kunnen) zijn voor de correcte uitvoering van de dienst of een product (zoals allergieën, medicijngebruik, ziektes of lichamelijke gebreken) tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Alegria Body Care 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Alegria Body Care de betreffende bescheiden.  
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Alegria Body Care redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiend extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.  

Artikel 17. Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd  

 1. De klant of Alegria Body Care kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.  
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.  
 3. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst door partijen tussentijds niet opzegbaar. 

Artikel 18. Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd  

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand 
 2. Alegria Body Care kan de overeenkomst die zij heeft aangeboden voor onbepaalde tijd, na afloop van een minimum looptijd van 1 (één) jaar opzeggen met de klant, indien er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. De klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding door het beëindigen van de overeenkomst.   
 3. Onder zwaarwegende omstandigheden wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die zodanig zwaar wegen dat Alegria Body Care in alle redelijkheid niet kan worden gehouden aan het voorzetten van de overeenkomst.  

Artikel 19. Vrijwaring  

De klant vrijwaart Alegria Body Care tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Alegria Body Care geleverde producten en/of diensten.  

Artikel 20. Klachten  

 1. De klant dient een door Alegria Body Care geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.  
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Alegria Body Care daarvan zo spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte te stellen.  
 3. Bij een acute, lichamelijke reactie op een dienst of product van Alegria Body Care, dan geldt een redelijke termijn van twee dagen na het ontstaan van de reactie.  
 4. De klant geeft daarbij een gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Alegria Body Care in staat is hierop adequaat te reageren.  
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een product of dienst van Alegria Body Care.  
 6. Alegria Body Care zal zo spoedig mogelijk, bij een lichamelijke reactie als bedoeld in het derde lid binnen 48uur na ontvangst van de klacht, maar uiterlijk binnen zeven dagen schriftelijk op de klacht reageren.  
 7. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op 
 8. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Alegria Body Care, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan Alegria Body Care en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen. 
 9. Wanneer de in het vorige lid genoemde gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Erisietsmisgegaan.nl 

Artikel 21. Ingebrekestelling  

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Alegria Body Care 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Alegria Body Care ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Artikel 22. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Alegria Body Care een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Alegria Body Care verschuldigd zijn.  

Artikel 23. Aansprakelijkheid 

 1. Alegria Body Care is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien Alegria Body Care aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst 
 3. Alegria Body Care is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.  
 4. Indien Alegria Body Care aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.  

Artikel 24. Vervaltermijn  

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Alegria Body Care vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 25. Recht op ontbinding  

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Alegria Body Care toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Alegria Body Care niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Alegria Body Care in verzuim is.  
 3. Alegria Body Care heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Alegria Body Care kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

Artikel 26. Overmacht  

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Alegria Body Care in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Alegria Body Care kan worden toegerekend in een van de wil van Alegria Body Care onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Alegria Body Care kan worden verlangd.  
 2. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Alegria Body Care één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Alegria Body Care er weer aan kan voldoen.  
 3. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
 4. Alegria Body Care is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.  

Artikel 27. Wijziging van de overeenkomst  

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.  

Artikel 28. Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Alegria Body Care is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Alegria Body Care zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.  
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Artikel 29. Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Alegria Body Care 
 2. Deze bepaling geldt als een beding moet goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 30. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Alegria Body Care bij het opstellen van de algemene voorwaarden op dat punt voor ogen had.  

Artikel 31. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Alegria Body Care is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
 
 

Kies vandaag nog voor Alegria Body Care

Plan een afspraak