Skip to content

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: 

 • Alegria Body Care: Alegria Body Care, gevestigd in Naaldwijk met KvK-nummer 75497824. 
 • Klant: een consument of bedrijf, afnemer van een product of dienst bij Alegria Body Care. 
 • Dienst: een dienst rondom de verzorging van gezicht, lichaam en/of ledematen (zoals: definitief ontharen, epileren, vet bevriezen, tatoeage verwijderen, pigmentvlekken verwijderen, wimperlifting, brow lamination, carbon peeling en Dermalogica skin treatments).
 • Product: een aan een dienst gerelateerd product.
 • Schriftelijk: per brief, e-mail, sms, WhatsApp, website, advertentie en/of social media. 
 • Overmacht: een niet aan Alegria Body Care toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, wateroverlast, extreme file, extreem weer, een niet beschikbaar product) waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Alegria Body Care kan worden gevergd.

GEHEEL VAN AFSPRAKEN

 • Alegria Body Care maakt (de vindplaats van) deze algemene voorwaarden kenbaar op haar website en in haar afspraakbevestigingen en -herinneringen.
 • Alegria Body Care zal alle behandelingen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, zelfstandig en naar goed eigen inzicht en vermogen uitvoeren, in de vorm van een inspanningsverplichting, in de salon van Alegria Body Care.
 • Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid gaat de laatst gemaakte afspraak vóór.
 • Als bij een schriftelijk aanbod of offerte geen uiterste geldigheidsdatum vermeld is, vervalt dit aanbod twee kalenderweken nadat Alegria Body Care het aanbod heeft verwijderd.
 • Kennelijke fouten, verschrijvingen en/of typefouten in schriftelijke uitingen van Alegria Body Care en te laat geaccepteerde aanbiedingen of offertes zijn niet bindend voor Alegria Body Care.

VERPLICHTING VAN DE KLANT

 • Omdat Alegria Body Care de dienst en/of het product baseert op informatie die de klant verstrekt, verstrekt een klant Alegria Body Care tijdig de juiste, complete informatie die voor een dienst of product relevant is of kan zijn, zoals bijvoorbeeld allergieën, medicijngebruik, ziektes of lichamelijke gebreken.
 • De klant zorgt er zelf voor dat vóór de start van een dienst de te verzorgen lichaamsdelen zo goed mogelijk schoon zijn.
 • Een klant dient instructies van Alegria Body Care rondom producten en/of eigen verzorging tijdens en na het verlenen van de dienst op te volgen.

PRIVACY, GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS 

 • Alegria Body Care gaat uiterst vertrouwelijk om met de persoonsgegevens (waaronder medische gegevens) van een klant, tenzij de informatie al openbaar is, of openbaar moet worden gemaakt.
 • Alegria Body Care verkoopt de persoonsgegevens van klanten niet aan derden.
 • Alegria Body Care mag voor reclamedoeleinden refereren aan een klant, maar alleen als daarbij geen persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.
 • Alegria Body Care zal verkregen persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst gebruiken en alleen met derden delen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.

PRIJZEN EN BETALING 


 • Alegria Body Care maakt haar prijzen kenbaar op de website, in prijslijsten en via offertes.
 • Alegria Body Care mag prijzen doorlopend redelijkerwijze aanpassen als dit aantoonbaar het gevolg is van gestegen inkoop- of marktprijzen, van een wetswijziging of van een wijziging in BTW of andere belasting.
 • Schriftelijke aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • Betaling gebeurt vooraf of direct na het leveren van een dienst of product door Alegria Body Care. Als betaling op factuur is overeengekomen, kan de betaaltermijn hiervan afwijken.
 • Bij betaling daarna is klant 15% buitengerechtelijke incassokosten en/of proceskosten verschuldigd aan Alegria Body Care.

AANGEBODEN PAKKETTEN ‘DEFINITIEF ONTHAREN’

 • Van 21 september 2019 tot en met 30 juni 2020 zijn voor de dienst ‘ Definitief ontharen’ onbeperkte pakketten aangeboden. Dit houdt in dat de klant, die gedurende deze termijn heeft betaald, recht heeft op behandelingen, totdat de klant blij is met het eindresultaat.
 • Van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2021 zijn voor de dienst ‘Definitief ontharen’ jaarpakketten aangeboden. Dit houdt in dat de klant, die gedurende deze termijn heeft betaald, recht heeft op behandelingen gedurende één jaar inclusief 3 onderhoudsbehandelingen.
 • Vanaf 1 september 2021 worden voor de dienst ‘ Definitief ontharen’ pakketten van 5 behandelingen aangeboden Dit houdt in dat de klant, die dit pakket aanschaft, recht heeft op 5 behandelingen.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Alegria Body Care kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade aan de klant, waarbij sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet. Alegria Body Care is (dus) niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals geschade of gederfde inkomsten, gemiste besparingen of verminderde goodwill).
 • Als een klant zijn verplichtingen schendt, is Alegria Body Care niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • De aansprakelijkheid van Alegria Body Care is beperkt tot de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar plus het eigen risico, met als maximum het bedrag van de lopende dienst of het laatste product.
 • Alegria Body Care is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

ANNULEREN EN OVERMACHT

 • Een klant kan een gemaakte afspraak tot 24 uur voor het overeengekomen starttijdstip telefonisch of schriftelijk annuleren of verzetten. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen starttijdstip geldt het volgende:
 • onbeperkt pakket: Alegria Body Care brengt een enkele behandeling in rekening;
 • jaarpakket: Alegria Body Care brengt een enkele behandeling in rekening of de afspraak vervalt;
 • pakket van 5 behandelingen: de afspraak vervalt;
 • enkele behandeling: Alegria Body Care brengt een enkele behandeling in rekening.
 • Ook als de klant binnen bovengenoemde tijd de behandeling verplaatst naar een ander tijdstip geldt dit als een annulering.
 • Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd voor de behandeling aankomt, mag Alegria Body Care de verloren tijd inkorten op de behandeling.
 • In geval van overmacht kunnen de klant en Alegria Body Care gemaakte afspraken herzien of ontbinden.

KLACHTEN, GARANTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Herroeping van door Alegria Body Care geleverde producten is niet mogelijk, omdat het producten betreft die zijn geleverd overeenkomstig specificaties van de klant en/of die zeer persoonlijk van aard zijn.
 • Een klacht over een dienst of product moet schriftelijk, binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Alegria Body Care. Bij een acute, lichamelijke reactie op een dienst of product van Alegria Body Care, is een redelijke tijd één a twee dagen na het ontstaan van de reactie. Alegria Body Care zal zo spoedig mogelijk (bij een lichamelijke reactie binnen 48 uur na ontvangst), maar uiterlijk binnen zeven dagen schriftelijk op de klacht reageren.
 • Een klant verschaft Alegria Body Care voldoende informatie, toegang en een redelijke tijd om de oorzaak aan een klacht te onderzoeken en eventueel weg te nemen.
 • De dienstverlening van Alegria Body Care is sterk persoonsgebonden. Omdat het een inspanningsovereenkomst betreft en Alegria Body Care niet kan nagaan in hoeverre een klant adviezen en/of instructies opvolgt en omdat andere factoren van invloed (kunnen) zijn op het resultaat bij een klant, kan Alegria Body Care geen resultaat garanderen. Wel kan Alegria Body Care gehouden worden aan het leveren van een kwaliteit die van een deskundige op haar gebied mag worden verwacht.
 • Productgarantie betekent dat Alegria Body Care een product repareert of gelijkwaardig vervangt.
 • Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • Op het geheel van afspraken tussen de klant en Alegria Body Care is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.

Kies vandaag nog voor Alegria Body Care

Plan een afspraak